• Γενικά - General

  • Parent, χρησιμοποιείται ως αναφορά σε υπολογιζόμενο είδος πηγής
  • Product, χρησιμοποιείται ως αναφορά σε υπολογιζόμενο προϊόν
  • Result, χρησιμοποιείται ως αφορά σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα
  • i.Result, χρησιμοποιείται ως αναφορά σε αποτέλεσμα συγκεκριμένης γραμμής
 • Παραγγελία - Order

  • Width, αναφέρεται στο πλάτος του προϊοντος σε mm
  • Height, αναφέρεται στο ύψος του προϊόντος σε mm
 • Σετ προφίλ - Profile Set

  • DoubleWindowSashSpace, διάκενο δίφυλλου κουφώματος σε mm
  • FrameSashOverlapHeight, πατούρα φύλλου – κάσας στο ύψος ανά πλευρά σε mm
  • FrameSashOverlapWidth, πατούρα φύλλου – κάσας στο πλάτος ανά πλευρά σε mm
  • ProfileGlassGap, κενό μεταξύ προφίλ και υάλωσης ανά πλευρά σε mm
  • WeldingMargin, περιθώριο κόλλησης προφίλ ανά πλευρά σε mm
 • Σετ μηχανισμού - Fitting Set

  • FittingWidth, το πλάτος για το οποίο υπολογίζεται το σετ του μηχανισμού. Αναφέρεται στο προφίλ (π.χ. φύλλου) σε mm
  • FittingHeight, το ύψος για το οποίο υπολογίζεται το σετ του μηχανισμού. Αναφέρεται στο προφίλ (π.χ. φύλλου) σε mm
 • Είδος / Προφίλ - Item / Profile

  • GlassMinCost, τετραγωνικά για ελάχιστη χρέωση υάλωσης σε m2
  • GlassThickness, πάχος υάλωσης σε mm
  • LengthCorrection, συντλεστής διόρθωσης διάστασης (π.χ. μπινί, ταφ, νεροχύτης)
  • ProfileBarLength, μήκος βέργας σε mm
  • ProfileGBWidth, διάσταση για τον υπολογισμό και την επιλογή του πηχακίου σε mm
  • ProfileIn, εσωτερική διάσταση προφίλ σε mm
  • ProfileOut, συνολική διάσταση προφίλ σε mm
  • ProfileWidth, πάχος προφίλ σε mm
 • Πρότυπο - Element

  • ElementWidth, πλάτος πρότυπου  σε mm
  • ElementHeight, ύψος πρότυπου σε mm
  • Top, αναφορά στην διάσταση του άνω τμήματος της κάσας / τάφ
  • Bottom, αναφορά στην διάσταση του κάτω τμήματος της κάσας / ταφ / κατωκάσι
  • Left, αναφορά στην διάσταση του αριστερού τμήματος της κάσας / ταφ
  • Right, αναφορά στην διάσταση του δεξιού τμήματος της κάσας / ταφ